მოსატანი დოკუმენტთა ჩამონათვალი
კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

მოსატანი დოკუმენტთა ჩამონათვალი

  • 4-10-2022, 08:48
  • ნანახია : 295 - ჯერ

2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტების ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტების სია და ვადები!
 🙌რეიტინგულ სიაში მოხვედრილმა აპლიკანტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს კოლეჯში „აისი“ ჩარიცხვის უფლება 10 ოქტომბრამდე კოლეჯში „აისი“ აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები:
 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი, დიპლომი) ასლი;
 ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3×4-ზე;
 პირადი (ან კანონიერი წარმომადგენელის) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე;
 აპლიკანტის არასრულწლოვნების შემთხვევაში, კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მაგ: დაბადების მოწმობა, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა და ა.შ.);
 აღნიშნული დოკუმენტების წარუდგენლობა ან არასრულყოფილად წარდგენა გახდება აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.

პოსტის გაზიარება