+995 (0) 790 110 120
  •  

აგრარული მიმართულების სპეციალობები:


დუალური პროგრამები:

მევენახეობა-მეღვინეობა - V საფეხური

მეხილეობა (კურკოვანი კულტურები) - IV საფეხური
მეთევზეობა (ფერმერობა მეთევზეობაში) - IV საფეხური 

მეცხოველეობა (მესაქონლეობა) - IV საფეხური


მოდულური პროგრამები:
მევენახეობა-მეღვინეობა - V საფეხური (მოდულური)

სატყეო საქმე - IV საფეხური

მეფუტკრე - III საფეხური


საგნობრივი პროგრამები:

მეღვინე - III საფეხური
ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი - III საფეხური

ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი - IV საფეხური
ხილ-ბოსტნეულის გადამმუშავებელი - III საფეხური

მზარეული - II საფეხური


ჩასაბარებელი ტესტების ნიმუშები:


1. საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2. ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)