+995 (0) 790 110 120
  •  

ტესტის ნიმუშები:


საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

მექანიკური და სივრცითი უნარების ტესტი

სივრცითი უნარების ტესტი

ქიმია

ბიოლოგია

ფიზიკა

მათემატიკა

უცხო ენები

ტესტი ხელოვნებაში


ტესტირება ჩატარდება

აგრარული მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.       ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)


ინჟინერიის მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი

2.       ტესტი მათემატიკაში

 

ტურიზმის მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.       ტესტი უცხო ენაში (არჩევით)

 

ჯანდაცვის მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.       ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია)

 

ხელოვნების მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       სივრცითი უნარების ტესტი

2.       ტესტი ხელოვნებაში


          ინფორმაციული ტექნოლოგის სპეციალობისთვის:

                   1.     საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

                   2.     ტესტი უცხო ენაში (არჩევით)