+995 (0) 790 110 120
 •  
რეგისტრაცია დაიწყო !

რეგისტრაცია დაიწყო !

საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ 8 აპრილიდან  19 აპრილის ჩათვლით აცხადებს რეგისტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

კაჭრეთი

 

აგრარული მიმართულება:

 •  მევენახეობა-მეღვინეობა - V საფეხური (ხანგრძლივობა 16 თვე)
 •  სატყეო საქმე - IV საფეხური  (ხანგრძლივობა 9 თვე)
 •  მეფუტკრე - III საფეხური (ხანგრძლივობა 12,5 თვე)

 

ინჟინერიის მიმართულება:

 • ინფორმაციის ტექნოლოგი- III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)
 • ელექტროობა- III საფეხური  (ხანგრძლივობა 9,5 თვე)
 • ფილამწყობი- III საფეხური (ხანგრძლივობა 12,5 თვე)

 

ხელოვნების მიმართულება:

 •   თმის სტილისტი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

 

 

დედოფლისწყაროს ფილიალი

 

ინჟინერიის მიმართულება:

 •  ელექტროობა- III საფეხური (ხანგრძლივობა 9,5 თვე)
 •  ქვის სამუშაოების წარმოება - III საფეხური (ხანგრძლივობა 10,5 თვე)

ხელოვნების მიმართულება:

 •  თექის ოსტატი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 12 თვე)
 •  თმის სტილისტი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

 

 

 

ლაგოდეხის ფილიალი

აგრარული მიმართულება:

 • სატყეო საქმე - IV საფეხური (ხანგრძლივობა 9 თვე)

 

ინჟინერიის მიმართულება:

 • იატაკისა და ფილის სამუშაოები - III საფეხური (ხანგრძლივობა 15 თვე)
 • თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 10,5 თვე)

 

ტურიზმის მიმართულება:

 • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი  - V საფეხური  (ხანგრძლივობა 17 თვე)

 

 

ალვანის ფილიალი

 

ხელოვნების მიმართულება:

 • თექის ოსტატი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 12 თვე)
 • მხატვრული ქსოვილები - III საფეხური (ხანგრძლივობა 13,5 თვე)

 

 

შენიშვნა: IV და V საფეხურის სპეციალობებზე სწავლის დაწყებისთვის აუცილებელია, აპლიკანტს ქონდეს სრული ზოგადი განათლების  (ე.წ. სკოლის დამთავრების) ატესტატი, III საფეხურის სპეციალობებზე საკმარისია საბაზო ზოგადი განათლების (ე.წ. მე–9 კლასის) ატესტატი.

 

Ø  ნებისმიერიასაკისდაინტერესებულპირს, ვისაცსურვილიაქვსდაეუფლოსსასურველპროფესიას, შესაძლებლობაეძლევა, სრულისახელმწიფოდაფინანსებითმიიღოსპროფესიულიგანათლება.

Ø  რეგისტრაციისგავლაშესაძლებელიაროგორცკოლეჯაისში“, ისერაიონშიარსებულსაგანმანათლებლორესურსცენტრებში.

Ø  რეგისტრაციაგანხორცილდებაპირადობისმოწმობისსაფუძველზე.

 

P.S. აპლიკანტებს რეგისტრაციისგავლაშეუძლიათ:

Ø  1. კოლეჯაისში“  (გურჯაანისმუნიციპალიტეტი, სოფელიკაჭრეთი)

Ø  2. საგანმანათლებლორესურსცენტრებში http://www.mes.gov.ge/content.php?id=207&lang=geo

Ø  3. პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისგანმახორციელებელდაწესებულებებში

Ø  4. შესაძლებელიაელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციისრეჟიმისგამოყენება www.vet.emis.ge ვებგვერდისმეშვეობით.

 

 

პრეტესტიჩატარდება4 მაისს,

მისაღები გამოცდა ჩატარდება 5 მაისს!

სწავლა დაიწყება 3 ივნისს!

 

 

 

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისში“ ჩასარიცხადწარსადგენიაუცილებელი დოკუმენტების ნუსხა:

 

1. განათლებისდამადასტურებელიდოკუმენტისნოტარიალურადდამოწმებულიასლი;

2. პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი;

3. 2 ფერადიფოტოსურათიზომით 3×4-ზე;

4. პირადი (ან კანონიერიწარმომადგენლის) განცხადება;

 

გაუზიარე მეგობრებს

კომენტარები