კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო  
 
პროგრამის შეფასების ინსტრუქცია  

ავტორიზაციის სტანდარტი  

თვითშეფასება 2016 წ.