კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
კოლეჯის ღირებულებები:
 

მუდმივი სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ

გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა

დემოკრატიულობა

ტრადიციებზე დაფუძნებული ინოვაციები

მაღალკვალიფიციური, კომპეტენტური მასწავლებლების მიერ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების წარმართვა;

სტუდენტთა თვითმართველობის ორგანოების არჩევითობა;

პროფესიული განათლების უწყვეტობის პრინციპის განხორციელება.