კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა

წესები:


სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი

სტუდენტთა ჩარიცხვის წესი

 საქმის წარმოების წესი

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი  

უსაფრთხოების წესები

  ტექნოლოგიური პროცესის ფარგლებში წარმოშობილი ნარჩენების უტილიზაციის წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამის) შემუშავების წესი და დამტკიცების პროცედურა